Onderzoeksgroep SVA

De onderzoeksgroep SVA (Sociale Veiligheidsanalyse) werd in 2001 opgericht door Emeritus professor Paul Ponsaers (UG) en was tussen maart 2002 en mei 2012 een interuniversitaire onderzoeksgroep met een Gentse afdeling (directie: Prof. dr. Paul Ponsaers, Prof. dr. Lieven Pauwels, Prof. dr. Marc Cools, dr. Antoinette Verhage) en een Brusselse afdeling (directie: Prof. dr. Els Enhus-VUB). Sinds het emeritaat van founding father Paul Ponsaers is de onderzoeksgroep SVA exclusief verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Ugent en wordt deze geleid door prof. dr. Lieven Pauwels en dr. Antoinette Verhage.

De onderzoeksgroep concentreert zich op het criminologisch en rechtssociologisch onderzoek inzake ‘sociale veiligheid’. De term ‘sociale’ benadrukt dat veiligheid geen gelijk gegeven is in onze maatschappij: de ongelijke verdeling van macht, inkomen, sociaal en cultureel kapitaal wordt ook weerspiegeld in de veiligheidssfeer. SVA wil deze ongelijkheid en mechanismen van sociale exclusie in het veiligheidsdomein bestuderen en de sociale effecten ervan beschrijven en verklaren. Daarbij worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden toegepast en eigen meetinstrumenten ontwikkeld en verfijnd om fenomenen zoals (geregistreerde en zelfgerapporteerde) criminaliteit, overlast, objectieve (slachtofferschap) en subjectieve onveiligheid (onveiligheidsgevoelens) zichtbaar te maken.
De onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse werkt op twee grote  onderzoekslijnen stedelijke veiligheid en criminaliteit en policing.

Stedelijke veiligheid

De onderzoekslijn stedelijke veiligheid heeft inhoudelijk aandacht voor de rol van stedelijke structuren en sociale processen op attitudevorming bij burgers en onveiligheidsbeleving, slachtofferschap en jeugdcriminaliteit. Daarnaast worden meetproblemen in criminologisch onderzoek met vragenlijsten (zelfrapportagestudies, slachtofferenquêtes) bestudeerd. Een steeds terugkerend thema is het onderzoek naar de wisselwerking tussen omgevingskenmerken en individuele eigenschappen bij de verklaring van individuele objectieve en subjectieve onveiligheid in de stad, oorzaken van jeugdcriminaliteit, recidive, geweld in groepsverband en gewelddadig extremisme. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het vraagstuk van de ruimtelijke spreiding van leefbaarheid en veiligheid in de stad. De studie van de kwaliteit van politieregistratiesystemen en betrouwbaarheids- en geldigheidsproblemen van surveygebaseerde meetinstrumenten zijn methodologische vraagstukken die eveneens tot de kernactiviteiten van de onderzoeksgroep behoren.

BLOG -PROJECT DIVERSITEIT

Deze blog is mogelijk gemaakt door Arjan Samson. Arjan Samson heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar linkbuilding en vindbaarheid op internet.